لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران نظافتچيان | تمیزیار

تبدیل به یك تمیزیار شوید و سفارشات بیشتری دریافت كنید

ثبت نام

تمیزیار چگونه کار می کند ؟

$

مبلغو دریافت کن

سفارش بگیر

ساعت و روز کاریتو انتخاب کن

کسب و کارت رو ثبت کن

ثبت نام کن تا جزوی از تمیزیار بشی

شما تصمیم میگیرید چه موقع کار کنید

شما تصمیم میگیرید کجا کار کنید

$

پرداخت بعد از هر سفارش

کسب و کار خود را مدیریت کنید و تعادل کار و زندگی را حفظ کنید

ما شما را با مشتریان جدید آشنا می کنیم و سفارشات را پشتیبانی می کنیم

ثبت نام

ثبت نام کن تا جزوی از تمیزیار بشی

تیم پشتیبانی تمیزیار

$

نرخ ساعتی شفاف

دسترسی به مشتریان جدید

100 درصد انعطاف پذیر

ثبت نام

به کمک بیشتری نیاز داری؟

به ما زنگ بزن

09392203316